Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności zawiera informacje o przetwarzaniu danych osobowych związanym z korzystaniem ze strony www.tabou.pl, w tym danych przesyłanych za pośrednictwem dostępnych na stronie formularzy. Polityka Prywatności obejmuje w szczególności informacje wymagane przez przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

1. ADMINISTRATOR DANYCH

1.1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z korzystaniem ze strony i dostępnych za jej pośrednictwem formularzy jest Tabou Sp. z o.o. ul. Polska 47A/24, 12-100 Szczytno, KRS: 0000733136.

1.2. W sprawach ochrony danych osobowych można kontaktować się z administratorem danych pod adresem email: info@tabou.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

2.CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

2.1. Dane osobowe pozostawione na stronie, przekazane za pośrednictwem dostępnych na stronie formularzy lub pozyskane w trakcie prowadzenia korespondencji elektronicznej, będą przetwarzane przez administratora danych w celu:

  • odpowiedzi na zadawane za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza pytania, w tym na zapytania ofertowe lub inne pytania dotyczące działalności lub współpracy z administratorem danych,
  • identyfikacji użytkowników rejestrujących zakup rowerów w celu wykazania legalności zakupu oraz uzyskania lub realizacji uprawnień z tytułu gwarancji,
  • przesyłania lub udzielania za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonu informacji handlowych administratora danych lub innych informacji związanych ze współpracą z administratorem danych, jeżeli z przesłanego pytania lub przekazanych danych wynikać będzie zgoda lub wniosek o przesłanie lub udzielenie takich informacji,
  • badania ruchu na stronie i skuteczności działań marketingowych w internecie, prowadzenia statystyk, obsługi reklamacji i zabezpieczenia roszczeń.

2.2. Powyższe cele przetwarzania danych wynikają z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora danych, polegających na maksymalnym ułatwieniu kontaktu z osobami zainteresowanymi współpracą z administratorem, identyfikacji nabywców rowerów, w tym posiadających lub realizujących uprawnienia z tytułu gwarancji, na ułatwieniu użytkownikom uzyskania informacji na temat oferty administratora, zwiększeniu dotarcia z ofertą do osób korzystających z internetu i komunikacji elektronicznej. Interesy użytkowników strony nie są zagrożone przez ww. interesy administratora, Przetwarzanie danych następować więc będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tzw. uzasadnione interesy administratora).

W zakresie w jakim pozyskane dane osobowe niezbędne będą do wykonania zawartej z daną osobą umowy lub podjęcia działań na żądanie osoby, przed zawarciem z nią umowy, dane te będą przetwarzane na podstawie art.6 ust. 1 lit. b RODO (tzw. niezbędność do zawarcia/wykonania umowy).

3. RODZAJE PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH

3.1. Pozostawione na stronie dane przetwarzane przez administratora danych obejmować będą adres IP, który może wskazywać na kraj, miasto lub inny obszar geograficzny, gdzie się znajduje urządzenie użytkownika lub dane jego przeglądarki. Dane te pozyskiwane są automatycznie, część z nich można zablokować w ustawieniach przeglądarki. W przypadku gdy dane te umożliwiać będą w powiązaniu z innymi danymi identyfikację określonej osoby fizycznej, będą traktowane przez administratora danych jak dane osobowe.

3.2. O zakresie, formie i treści danych osobowych przekazywanych w formularzach dostępnych na stronie lub w ramach korespondencji elektronicznej decyduje sam użytkownik, dane te obejmować mogą, odpowiednio do celu ich przekazania firmę, imię, nazwisko, adres e-mail, telefon, dowód zakupu roweru. Podanie niektórych danych może być jednak warunkiem uzyskania lub realizacji określonych uprawnień np. z tytułu gwarancji.

4.PLIKI COOKIES

4.1. Przetwarzanie danych może obejmować również anonimowe dane pochodzące z plików cookies. W przypadku gdy dane te umożliwiać będą w powiązaniu z innymi danymi identyfikację określonej osoby fizycznej, będą traktowane przez administratora danych jak dane osobowe.

4.2. Dane pochodzące z plików cookies pozyskiwane będą stosownie do konfiguracji przeglądarki na urządzeniu użytkownika, która wyznaczać będzie poziom jego akceptacji na przetwarzanie takich danych. Cookies to pliki, które są umieszczone w pamięci urządzenia podczas odwiedzania stron internetowych. Zawierają one informacje na temat urządzenia, przeglądarki, anonimowe informacje o zachowaniu użytkownika na stronach oraz dane potrzebne do optymalizacji wyświetlania treści na stronach.

4.3. Podstawowe rodzaje plików cookies to pliki cookies konieczne do prawidłowego działania strony (można je dezaktywować jedynie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce, ale może to mieć wpływ na prawidłowe działanie strony) oraz analityczne cookies, które służą analizie zachowania użytkownika na stronie (w celu identyfikacji trendów i optymalizacji strony).

4.4. Cele przechowywania i uzyskiwania dostępu do plików cookies to personalizacja strony internetowej, zapamiętanie danych, loginu, hasła i innych wyborów użytkownika, umożliwienie interakcji z portalami społecznościowymi bezpośrednio z poziomu strony, dostosowanie treści reklamowych wyświetlanych na stronie internetowej oraz tworzenie statystyk strony.

4.5. Użytkownik może w każdej chwili zablokować dostarczania ww. danych poprzez zmianę ustawień aktualnie używanej przeglądarki internetowej.

5. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

5.1. Pozyskane dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż 5 lat upływających od końca roku ich otrzymania (planowany okres retencji danych pozyskanych w związku z korzystaniem ze strony).

5.2. Nie dotyczy to jednak przypadków, gdy w wyniku kontaktów z użytkownikiem zostanie zawarta z nim umowa, nawiązana zostanie z nim inna forma współpracy lub udzielone zostaną mu określone uprawnienia np. z tytułu gwarancji. W takich przypadkach okres retencji zależeć będzie od nowego celu przetwarzania jaki zostanie uzgodniony z użytkownikiem lub o jakim zostanie on poinformowany zgodnie z RODO. W przypadku przekazania danych osobowych w celu uzyskania lub realizacji uprawnień gwarancyjnych, dane te przetwarzane będą przez cały okres gwarancji oraz przez okres do wygaśnięcia wszelkich roszczeń z jej tytułu.

5.3. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy dalsze przetwarzanie będzie niezbędne do ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym okresie – jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane będą usuwane lub anonimizowane.

6. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH – ODBIORCY DANYCH

6.1. Administrator danych nie przekazuje danych osobowych pozyskanych w związku z korzystaniem ze strony osobom trzecim, za wyjątkiem przypadków, gdy dane muszą zostać przekazane w wykonaniu obowiązku prawnego lub gdy ich udostępnienie będzie niezbędne do realizacji uzasadnionych prawnie interesów osób, wobec których interesy, prawa i wolności użytkowników strony nie będą nadrzędne. Dane te będą też udostępniane podmiotom zapewniającym obsługę techniczną i treściową strony internetowej, utrzymanie serwerów lub serwisantom w zakresie niezbędnym do świadczenia ich usług i na podstawie odpowiednich umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych.

6.2. Anonimowe dane dotyczące ruchu na naszej Stronie (czyli cookies) możemy też powierzać naszej agencji marketingowej.

7. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE

7.1. Osobie, której dane będą przetwarzane zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności przysługują następujące prawa: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania swoich danych, żądania usunięcia danych, żądania ograniczenia przetwarzania danych, sprzeciwu względem przetwarzania danych, przenoszenia danych.

7.2. W celu wykonania wyżej wymienionych praw, należy skontaktować się z administratorem danych pod adresem: Tabou Sp. z o.o. ul. Polska 47A/24 12-100 Szczytno

7.3. W przypadku jakichkolwiek zastrzeżeń co do zgodności przetwarzania danych osobowych przez administratora danych z prawem, osobie, której te dane dotyczą przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8. ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

8.1. Administrator danych zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności, w szczególności ze względu na zmianę przepisów prawa, technologii lub sposobu funkcjonowania strony. Aktualna Polityka Prywatności będzie publikowana na stronie internetowej.