Regulamin

§1

Właścicielem strony www.tabou.pl jest Tabou sp. z o.o. z siedzibą w: Szczytno 12-100 ul. Polska 47/24, NIP: 7451850098, REGON: 380290590, KRS: 0000882700, adres e-mail: info@tabou.pl

§2
Postanowienia ogólne

 1. Operatorem strony internetowej www.tabou.pl oraz jej podstron jest właściciel.
 2. Przeznaczeniem strony internetowej jest prowadzenie sprzedaży internetowej oraz przekazywanie informacji o produktach będących w asortymencie właściciela strony internetowej.
 3. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania ze strony internetowej oraz jej podstron w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, obowiązującym prawem, ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet oraz celami utworzenia strony internetowej, a w szczególności w sposób nie naruszający praw osób trzecich oraz praw właściciela.
 4. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik narusza pkt. 3 lub dopuszcza się działań opisanych w pkt 3, właściciel ma prawo podjąć wszelkie działania prowadzące do naprawienia poniesionej w związku z tym szkody.

§3
Odpowiedzialność za treść

 1. Właściciel odpowiada jedynie za treści własne zamieszczone na stronie internetowej.
 2. Informacje zamieszczane przez właściciela na stronie internetowej są na bieżąco aktualizowane oraz sporządzane w sposób staranny, jednakże właściciel nie udziela gwarancji za prawidłowość, aktualność, kompletność i stałą dostępność strony internetowej.
 3. Właściciel udziela wiążących informacji, porad, zaleceń lub wyjaśnień wyłącznie w ramach komunikacji indywidualnej.
 4. Właściciel zastrzega sobie prawo zmiany oferty internetowej, jej uzupełniania, skracania lub całkowitego wycofania. Nie gwarantuje również, że treści oferty internetowej są odpowiednie dla użytkownika i jego celów.
 5. Na stronie internetowej mogą być umieszczone linki do adresów internetowych podmiotów trzecich, na których treść właściciel nie ma żadnego wpływu. Za treści znajdujące się pod linkowanymi adresami odpowiada wyłącznie ich operator.
 6. Właściciel zwraca się z prośbą o bezzwłoczne jego powiadomienie, jeśli użytkownik, korzystając z linków umieszczonych na stronie internetowej, trafi pod adresy, których treści wydają się użytkownikowi wątpliwe. Usunięcie tego rodzaju linków nastąpi bezzwłocznie po uzyskaniu informacji o naruszeniu prawa przez treści adresów linkowanych. Oświadczenie to obowiązuje dla wszystkich linków znajdujących się na stronie internetowej właściciela.

§4
Obszar obowiązywania oferty i adresaci oferty.

Sprzedawca – Tabou sp. z o.o. z siedzibą w: Szczytno 12-100 ul. Polska 47/24, NIP: 7451850098, REGON: 380290590, KRS: 0000882700, adres e-mail: info@tabou.pl

 1. Nabywca – pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna dokonująca zakupu produktu objętego ofertą zamieszczoną na stronie internetowej.
 2. Regulamin – niniejszy regulamin w wersji obowiązującej w dacie zakupu.
 3. Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet (zamówienia składane są stronie internetowej www.tabou.pl lub jej podstronach).
 4. Przedmiotem umowy zawieranej pomiędzy Nabywcą a Sprzedawcą jest produkt objęty ofertą widniejący na stronie internetowej Sprzedawcy w momencie składania zamówienia, wraz z dostawą produktu. Wszystkie podane ceny zawierają podatek VAT i są wyrażone w polskich złotych.
 5. Wybór produktu i akceptacja Regulaminu oraz prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia i przesłanie go do Sprzedawcy jest jednoznaczne ze złożeniem zamówienia. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w soboty oraz w niedziele i święta rozpatrywane będą w najbliższym następującym po nich dniu roboczym.
 6. Nabywca jest zobowiązany do podania nr telefonu i adresu e-mail, w celu potwierdzenia zamówienia. W przeciwnym razie Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia. Sprzedawca przed potwierdzeniem zamówienia może się zwrócić do Nabywcy w celu weryfikacji danych, w szczególności w przypadku, gdy dane adresowe są nieprawidłowe. W takim wypadku termin do potwierdzenia zamówienia wynosi 48 godzin. Przyjęcie zamówienia do realizacji rozpoczyna się po tym jak zamówienie zostanie zarejestrowane w systemie Sprzedawcy i produkt będzie posiadał status dostępny. Nabywca ponosi pełną odpowiedzialność za podanie niekompletnych lub nieprawdziwych danych, w szczególności za podanie danych nieistniejących lub należących do innej osoby. Nabywca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie skutki wynikłe ze złożenia niewłaściwego zamówienia, a w szczególności skutki zamówienia innych rzeczy niż zamierzone, podania niewłaściwej ilości sztuk. W przypadku niemożności skontaktowania się z Nabywcą w ciągu 48 godzin Sprzedawca anuluje zamówienie. W przypadku większych (wg. oceny Sprzedawcy) zamówień, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do realizacji ich w osobnych partiach. Złożenie zamówienia przez Nabywcę jest równoznaczne z upoważnieniem do wystawienia faktury bez jego podpisu. Potwierdzenie przez Sprzedawcę zamówienia jest jednoznaczne z zawarciem umowy zakupu produktu pomiędzy Sprzedawcą a Nabywcą. Umowa zakupu produktu dotyczy jego sprzedaży i dostawy przez Sprzedającego do Nabywcy na warunkach określonych w Regulaminie. Podana w zamówieniu cena stanowi całkowitą cenę jaką Nabywca zobowiązany będzie zapłacić wraz z należnym podatkiem VAT oraz kosztem dostawy. Umowa sprzedaży zawierana jest między Nabywcą a Sprzedawcą. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez jej wydrukowanie (wydrukowanie Regulaminu) i przekazanie Nabywcy wraz z przesyłką dokumentów potwierdzających zakup przedmiotu sprzedaży lub umożliwienie pobrania pliku pdf zawierającego Regulamin w wersji obowiązującej w dacie dokonania zakupu.
 7. Formy płatności:
  1. płatność karatami kredytowymi lub innymi kartami lub systemami płatniczymi umożliwiającymi dokonywanie płatności internetowych,
  2. płatność za pośrednictwem płatności internetowych Przelewy24, operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
 8. Sprzedaż ratalna realizowana jest w systemie Alior Bank zgodnie z regulaminem tego systemu.
 9. Termin dostarczenia przedmiotu zamówienia wynosi od 1 do 10 dni roboczych, z zastrzeżeniem sytuacji określonych w pkt. 6 i zostaje podany przez Sprzedawcę w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia Nabywcy. Dostarczenie przedmiotu zamówienia odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD, zgodnie z wyborem Nabywcy określonym w zamówieniu, w takim przypadku koszty dostawy wynoszą:
  • 0 zł przy płatności przelewem,
  • 0 zł przy płatności ratalnej,
  • 0 zł przy płatności za pobraniem.
 10. Odbiór przedmiotu zamówienia musi zostać potwierdzony pisemnie lub elektronicznie przez Nabywcę, stosownie do wybranego sposobu dostawy. Z chwilą potwierdzenia przez Nabywcę odbioru przedmiotu zamówienia, na Nabywcę przechodzą wszelkie ryzyka związane z jego posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.
 11. Odbiór przedmiotu zamówienia przez Nabywcę musi być poprzedzony sprawdzeniem, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest spisanie w obecności osoby dostarczającej produkt odpowiedniego protokołu.
 12. Nabywca ma prawo reklamować wadliwy produkt na podstawie gwarancji (pkt. 15 Regulaminu) lub tzw. niezgodności towaru (produktu) z umową (pkt. 16 – 33 Regulaminu). Nabywcy przysługuje również prawo odstąpienia od umowy (pkt. 34 – 40 Regulaminu).
 13. Produkty wskazane na stronie internetowej są fabrycznie nowe i posiadają gwarancję producenta. Szczegółowe warunki i informacje dotyczące realizacji gwarancji znajdują się na karcie gwarancyjnej dołączonej do zakupionego produktu i w zależności od konkretnego produktu mogą w różny sposób regulować np. zasięg terytorialny gwarancji. W przypadku awarii produktu, w zakresie objętym gwarancją, Nabywca zobowiązany jest zgłosić problem producentowi bezpośrednio lub do placówki serwisowej wskazanej w karcie gwarancyjnej.
 14. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu sprzedaży w zakresie określonym w art. 556 i następne ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 459 ze zm.).
 15. Wada fizyczna przedmiotu sprzedaży polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową, a więc jeżeli przedmiot sprzedaży nie posiada właściwości, które powinien mieć ze względu na cel umowy, wynikający z okoliczności lub przeznaczenia; nie ma właściwości, o których Sprzedawca zapewnił Nabywcę; nie nadaje się do celu, o którym Nabywca poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia; przedmiot sprzedaży został wydany Nabywcy w stanie niezupełnym.
 16. Wada prawna przedmiotu sprzedaży zachodzi wówczas, gdy przedmiot sprzedaży stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążony prawem osoby trzeciej, gdy ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzeniu wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
 17. W przypadku konsumenta (osoby fizycznej dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową) (Konsument) na równi z zapewnieniem Sprzedawcy traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub podmiotu, który wprowadza przedmiot sprzedaży do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, lub która przedstawia się jako producent. Sprzedawca nie ponosi jednak odpowiedzialności, gdy zapewnień tych nie znał, ani nie mógł ich znać, albo gdy zapewnienia te nie mogły mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy sprzedaży, a także gdy treść tych zapewnień została sprostowana przed zawarciem umowy sprzedaży.
 18. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Nabywcy.
 19. W przypadku Konsumenta, gdy wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania przedmiotu sprzedaży, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili wydania przedmiotu sprzedaży.
 20. Sprzedawca jest odpowiedzialny za tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu sprzedaży, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Nabywcę lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.
 21. Jeżeli przedmiot sprzedaży ma wadę, Nabywca może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie wymieni wadliwy przedmiot sprzedaży na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli przedmiot sprzedaży był już wymieniany lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany przedmiotu sprzedaży na wolny od wad lub usunięcia wady.
 22. Jeżeli przedmiot sprzedaży ma wadę, Nabywca może również żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.
 23. Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany przedmiotu sprzedaży na wolny od wad albo zamiast wymiany przedmiotu sprzedaży żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie przedmiotu sprzedaży do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwy albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.
 24. Nabywca nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 25. Sprzedawca zobowiązuje się ustosunkować do reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 26. Jeżeli reklamacja jest uzasadniona Sprzedawca zobowiązuje się wymienić wadliwy przedmiot sprzedaży na wolny od wad lub usunąć wadę w terminie 14 dniu od dnia zgłoszenie reklamacji przez Nabywcę.
 27. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy Sprzedawca zobowiązuje się dokonać zwrotu płatności w terminie 14 dni od dnia otrzymania odstąpienia od umowy, z zastrzeżeniem, że zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania przedmiotu sprzedaży z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania.
 28. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę przedmiotu sprzedaży na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. W przypadku Konsumenta, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem dwóch lat.
 29. Nabywca realizujący uprawnienia wynikające z rękojmi na koszt Sprzedawcy dostarczy wadliwy przedmiot sprzedaży Sprzedawcy na adres korespondencyjny sprzedawcy wskazany w pkt. 50.
 30. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 683 ze zm.), Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą bez podania przyczyny,ma na to 14 dni od daty zakupu, składając stosowne oświadczenie na piśmie. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 31. Konsument zwraca produkt, jak również wszelkie akcesoria do produktu, w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. W przypadku zwrotu przedmiotu zamówienia uszkodzonego po dokonaniu odbioru, Sprzedawca ma prawo potrącić kwotę, która pokryje koszty doprowadzenia produktu do stanu przed dokonaniem dostawy produktu do Konsumenta.
 32. Możliwość odstąpienia od umowy zawartej na odległość wyłączona jest w przypadku: gdy dotyczy ona nagrań audiowizualnych i wizualnych, gdy Konsument usunął oryginalne opakowanie z płyty DVD, CD, itp., gdy przedmiot zamówienia przerobiony został na żądanie Konsumenta, gdy przedmiot zamówienia ulega szybkiemu zepsuciu, gdy dotyczy ona dostarczania prasy lub w innych przypadkach określonych 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 683).
 33. Korzystając z prawa odstąpienia od umowy Konsument zobowiązany jest dostarczyć Sprzedawcy produkt w komplecie: produkt, księgowy dokument sprzedaży (kserokopia faktury, paragon), karta gwarancyjna na własny koszt na adres korespondencyjny sprzedawcy wskazany w pkt. 47. Do przesyłki należy dołączyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość (plik do pobrania) bez obowiązku podawania powodu odstąpienia oraz, ewentualnie, numer konta na jaki Sprzedawca ma zwrócić należną kwotę. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać na adres korespondencyjny sprzedawcy wskazany w pkt. 47.
 34. Sprzedawca w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostarczenia przedmiotu sprzedaży przy czym zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania przedmiotu sprzedaży z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania.
 35. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument.
 36. Konsument ponosi koszty zwrotu przedmiotu sprzedaży Sprzedawcy.
 37. Jeżeli strona internetowa lub potwierdzenie zamówienia zawierają błędy, w szczególności w opisie produktu, cenie (rażąco odbiega od cen rynkowych), druku lub błędy techniczne w przekazie, Sprzedawca jest uprawniony do złożenia na ogólnych zasadach oświadczenia o uchyleniu się od skutków prawnych oświadczenia woli o przyjęciu zamówienia, co dotyczy istotnych błędów co do treści czynności prawnej, a także do odstąpienia od umowy w terminie 10 dni od daty wydania produktu Nabywcy, co dotyczy pozostałych błędów, o ile zostały one wywołane przez Nabywcę (nawet w sposób niezawiniony), albo były mu wiadome, bądź mógł je z łatwością zauważyć, w szczególności poprzez porównanie z propozycjami innych sprzedawców internetowych. W przypadku uchylenia się przez Sprzedawcę od skutków oświadczenia woli o przyjęciu zamówienia, albo odstąpienia od umowy, Nabywca i Sprzedawca dokonają zwrotu tego, co sobie świadczyły w jej wykonaniu. Powyższe nie dotyczy oczywistych omyłek pisarskich, które nie wpływają na treść zawartej przez strony umowy, która winna być interpretowana w sposób odpowiadający zgodnemu zamiarowi obu stron i celowi jej zawarcia.
 38. Do każdego zrealizowanego zamówienia Nabywca otrzymuje dowód sprzedaży w postaci faktury VAT lub paragonu (w tym celu Nabywca poda Sprzedawcy wymagane przepisami dane).
 39. Nabywca składając zamówienie na stronie internetowej akceptuje Regulamin.
 40. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 9 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz.1219 ze zm.). Regulamin skierowany jest do wszystkich Nabywców. Nabywca zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu. Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia zamówienia. Sprzedawca zastrzega, iż Regulamin może ulec zmianie. Zamówienia złożone do chwili publikacji nowej treści Regulaminu będą podlegać zapisom jego poprzedniej wersji.
 41. Wszystkie produkty i nazwy ujęte na stronie internetowej używane są wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.
 42. Nabywca przyjmuje do wiadomości, iż Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmian w specyfikacji technicznej i kolorystyce oferowanych produktów. Treść strony internetowej www.tabou.pl i jej wszystkich podstron należy traktować jedynie jako zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, a nie jako wiążącą ofertę, co dotyczy wszelkich bez wyjątku oferowanych tam produktów. Zawartość strony internetowej nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Informacje dotyczące produktów prezentowanych na stronie internetowej są zgodne z danymi katalogowymi producentów, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności.
 43. Do korzystania ze strony internetowej niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www, a także podanie adresu e-mail umożliwiającego przesłanie informacji dotyczących realizacji zamówienia.
 44. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Nabywcy będącego Konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.
 45. W sprawach nie uregulowanych Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.
 46. Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów sprzedaży mogą być rozstrzygane w drodze mediacji (więcej informacji znajduję się tutaj: http://www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl/pomoc/ lub przez platformę internetową http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 47. Wszelką korespondencję, o ile w poprzednich zapisach Regulaminu nie postanowiono inaczej, Nabywca zobowiązany jest kierować na adres: TABOU SP. Z O.O., POLSKA 47A/24, 12-100 Sczytno.